Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa (”Tietosuojaseloste”) kerrotaan:

 • mitkä ovat 02 yhteystiedot
 • mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet
  • tilaajatietokannan osalta
  • asiakasrekisterin osalta
  • yritystietokannan osalta
 • mitkä ovat rekisteröityjen oikeudet
 • miten 02 toteuttaa palveluidensa tietoturvaa
 • miten 02 mahdollisesti jakaa tietoja
 • siirtääkö 02 tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 • miten 02 voi muuttaa tätä selostetta

Selosteessa kuvataan myös periaatteet ja käytännöt, miten 020202 Palvelut Oy:ssä (jäljempänä ”02”) käsitellään henkilötietoja.

02 noudattaa kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalakia ja lakia sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 (”Tietosuojasäännökset”), henkilötietoja käsitellessään.

Rekisterinpitäjän tiedot

020202 Palvelut Oy (y-tunnus 2303781-8)
PL 493
20521 Turku
Käyntiosoite:
Joukahaisenkatu 1
20520 Turku

Tietosuojavastaava

Jari Puhakka
020202 Palvelut Oy (y-tunnus 2303781-8)
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@fonecta.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Alla on kuvattu henkilörekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja 02 kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

Tilaajatietokanta

02 tilaajatietokanta sisältää 02 yhteystietopalveluissa julkaistavien henkilöiden henkilötietoja. Rekisterin sisältämät perustiedot ovat tilaajan yhteystietoja eli nimi, osoite ja puhelinnumero. Tietoihin saattaa lisäksi olla tilaajan pyynnöstä liitetty tilaajan ammattinimike ja liittymän käyttäjän nimi sekä operaattorin nimi.

Tilaajan halutessa numeronsa tai osoitteensa pois kaikista yhteystietopalveluista tai muutoksia tietojen sisältöön, tulee hänen ottaa yhteyttä omaan teleoperaattoriinsa. Näin päivitetyt tiedot välittyvät kootusti kaikille yhteystietopalveluiden tarjoajille.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tilaajatietojen käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja tietoja käytetään yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.

02 käyttää tilaajatietoja yhteystietopalveluiden ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tilaajatietoja hyödynnetään 020202 yhteystietopalveluissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tilaajatietokannassa olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Lakisääteinen velvoite on laki Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), 23 luku.

Säännönmukaiset tietolähteet

02 saa tilaajatietoja Suomen Numeropalvelu Oy:n valtakunnallisesta tilaajatietokannasta sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä suoraan rajapinnan kautta puhelun aikana.

Henkilötietojen säilytysaika

Tilaajatietokannan tietoja päivitetään päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään yksi (1) viikko virhetilanteiden varalta. Väestörekisteritietoja ei tallenneta 02 tietojärjestelmiin.

Kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri

02 kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri muodostuu 02 palveluita käyttävistä luonnollisista henkilöistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään 02 palveluihin liittyvien kuluttaja-asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin, sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Sijaintitietoja käytetään asiakkaan sijainnin paikantamiseen taksintilausosoitteen ehdottamiseksi sekä 02 Rekkari -palvelussa asiakaskokemuksen parantamiseksi ja sijainnin perusteella kohdennettuun sisältöön.

Lisäksi käsitellään ajoneuvotietoihin sisältyviä henkilötietoja, kuten rekisterinumeroita sekä omistaja- ja haltijatietoja, palvelun toteuttamiseen ja ajoneuvotietojen tarjoamiseen.

Numeropalveluun, 02 Taksi -palveluun sekä 02 asiakaspalveluun soitetut puhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään numeropalvelun, 02 Taksi -palvelun sekä asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • 02 ja palvelun käyttäjän välillä vallitsevan sopimuksen toteuttaminen ja täytäntöönpano;
 • asiakasviestinnän, perinteisen suoramarkkinoinnin, laskutuksen, palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja suostumus;
 • sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus ja oikeutettu etu;
 • sijaintitiedon osalta käsittelyperuste on suostumus;
 • puhelunauhoitteiden käsittelyn ja rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite;
 • oikeutettu etu ajoneuvotietojen sisältyvien henkilötietojen luovuttamisen osalta.

Käsiteltävät henkilötiedot

02 voi käsitellä kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja.

 • ­nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • 02 palveluiden käyttöön liittyvät tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
 • sijaintitieto (taksintilaukseen liittyen)
 • IP-osoitteesta johdettu sijaintitieto (02 Rekkari -palvelun yhteydessä)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään 02 palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Muilta Fonectan konserniyhtiöltä luovutuksena saatuja henkilötietoja voidaan hyödyntää samoihin käyttötarkoituksiin, esim. markkinointiin, myyntiin, talous- ja muuhun hallintoon, asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

Ajoneuvotietojen lähde on Traficom.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan, eli 24 kk viimeisimmästä 02 puhelusta, tekstiviestistä, 02Taksi -tilauksesta tai 02 Rekkari -palvelun käytöstä. Rekisterinpitäjä voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn perustietoja ja markkinointitietoja lain sallimissa puitteissa. 02 arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Puhelu- ja SMS-tietoja säilytetään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan tai anonymisoidaan. Puhelutallenteita säilytetään neljä kuukautta.

Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn pyynnöstä puhelun aikana suoritettavia palveluita (esim. hotellin varaaminen yms.) varten. Rekisteröity määrittelee itse palveluntarjoajalle luovutettavat henkilötiedot, riippuen suoritettavan palvelun sisällöstä. 02 ei tallenna palvelun varaamista varten tarvittavia tietoja.

Yritystietokanta

02 yritystietokanta sisältää 02 yhteystietopalveluissa julkaistavien yritysten päättäjien ja muiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritystietoja käytetään yhteystietopalvelun ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yritystietokannassa olevien henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Säännönmukaiset tietolähteet

 02 saa yritystietoja Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietokannasta sekä Fonecta Oy:ltä.

Henkilötietojen säilytysaika

Yritystietokannan tietoja päivitetään päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään yksi (1) viikko virhetilanteiden varalta.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä 02 henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä Fonectan tietosuojavastaavaan:

020202 Palvelut Oy
Tietosuojavastaava
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki
Sähköposti tietosuoja@fonecta.com

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) 02 rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity ja vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio 02 käsittelemistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyynnön voi lähettää lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Fonecta Oy / Tietosuojavastaava
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyynnön sisältö (asiakasrekisteri, tilaajatietokanta, yritystietokanta):

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai henkilökortti)
 • Mitkä tiedot haluat tarkastaa
 • Haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tietyt tiedot tietyltä ajanjaksolta
 • Missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi esittää sähköisellä lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun tarvittavat tiedot sisältävä pyyntö on saapunut 02:lle, vastaamme siihen 30 päivän kuluessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.

Yhteystietopalveluiden osalta tietojen korjaus- ja poistopyynnöt on suositeltavaa tehdä suoraan omalle teleyritykselle, jotta pyynnöt välittyisivät myös muille yhteystietopalveluyrityksille. Teleoperaattorit eivät toimita 02:lle salaisiksi luokiteltuja tai turvakiellon alaisia puhelinnumeroita.

Yritystietokannan osalta tietojen korjaus- ja poistopyynnöt tulee tehdä suoraan joko Patentti- ja Rekisterihallitukselle tai Fonecta Oy:lle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa tietosuojavastaavalle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. 02 markkinointisuostumuksen voi poistaa sähköpostin mukana olevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä palaute@020202.fi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos:

 • ­rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröity voi tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita 02 käsittelee automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Automatisoidut päätökset ja profilointi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa rekisteröityyn vastaavalla tavalla merkittävästi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoturva

02 huolehtii palveluidensa tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia 02 ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi 02 työskentelee jatkuvasti sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi liiketoiminnassaan.

02 palveluihin soitettujen puheluiden sekä 02 asiakaspalvelupuheluiden tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

02 kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaa tietosuoja-asioissa ja työntekijöillä on tiukat ohjeistukset käsitellä kaikkia henkilötietoja Tietosuojasäännösten mukaisesti.

Fonecta-konsernilla, johon 02 kuuluu, on tietosuojasta vastaava henkilö, jolla on kokonaisvastuu henkilötietojen hallinnasta Fonecta-konsernissa. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä Fonectan tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Henkilötietojen jakaminen

02 ei pääsääntöisesti luovuta tai jaa henkilötietoja eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta.

Henkilötietojen jakaminen konserniyhtiöille

02 voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen, informoimalla siitä rekisteröityjä luovutuksen yhteydessä. 02 voi myös jakaa henkilötietoja organisaatiolle, jolle se on myynyt tai siirtänyt, tai aloittanut neuvottelut tällaisen osalta, jonkin liiketoimintansa osan taikka minkä tahansa oikeuden tai velvollisuuden, joka perustuu rekisteröidyn ja 02 väliseen sopimussuhteeseen. Jos siirto tai myynti toteutuu, henkilötiedot vastaanottava organisaatio voi käyttää rekisteröidyn tietoja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti, ellei luovutuksensaaja toisin ilmoita.

Henkilötietojen jakaminen alihankkijoille

02lla on oikeus voi myös käyttää palveluiden tuottamisessa alihankkijoita, esimerkiksi ICT-palveluiden tarjoajia. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos 02 jakaa henkilötietoja alihankkijalle, joka on henkilötietojen käsittelijä, 02 solmii aina käsittelysopimukset henkilötietojen käsittelijän kanssa, jotta henkilötietojen hallinta säilyy ja jotta henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja Tietosuojasäännösten mukaisesti ja turvallisesti.

Henkilötietojen käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, esim. Yhdysvaltoihin (Google, Facebook ja LinkedIn), 02 varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi, sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla tai Data Privacy Framework tietosuojakehyksellä.

Muutokset

Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. 02 päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa 020202.fi verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin Tietosuojaseloste. 02 voi lisäksi, mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista, ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella.

Viimeisin päivitys: 25.10.2023