020202 Palveluiden käyttöehdot

Yleistä

Näitä 020202 palveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan alla lueteltuihin 020202 palveluihin:

  • 020202 puhelinpalvelu; 020202 puhelinpalvelusta saa suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja. 020202 Puhelinpalvelusta voi kysyä myös esimerkiksi aikatauluja, aukioloaikoja ja reittineuvontaa sekä tehdä hotelli-/pöytävarauksen ja taksitilauksen;
  • 020202 tekstiviestipalvelu; 020202 Tekstiviestipalvelun kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä;
  • 020202 rekisterinumerohaku; 020202 Rekisterinumerohaku on palvelu, jonka kautta voi hakea ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella;
  • 16400 tekstiviestipalvelu; 16400 Tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä. 16400 numerosta saa myös ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella;
  • 16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalvelut; 16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä.

kukin erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”. 020202 Palvelut tarjoaa 020202 Palvelut Oy (jäljempänä ”020202”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan 020202:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Palveluita käytetään rekisteröitymättä. Osaan Palveluista sovelletaan näissä Käyttöehdoissa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten eritysehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen, palvelukohtaisten erityisehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

Palveluiden käyttö

020202:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. 020202 pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

020202 tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. 020202 ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti 020202 normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, 020202 pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 020202 ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli 020202 suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei 020202 ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Palvelut ovat maksullisia. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä www.020202.fi verkkosivustolta. 020202 voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska 020202 palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Tietosuoja

020202 säilyttää asiakkaitaan koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja Tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti; https://www.020202.fi/tietosuoja

Vastuunrajoitus

020202 tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. 020202 ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. 020202 tarjoaa Palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, 020202 ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa 020202:n sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

020202:lla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista www.020202.fi verkkosivujen kautta.

Palveluiden kautta voidaan yhdistää kolmannen osapuolen palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. 020202 ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen palveluista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa 020202:n Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. 020202 ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 020202:n ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Palvelukohtaiset erityisehdot

A. 020202 Puhelinpalvelu

020202 puhelinpalvelu tarjoaa suomalaisille erilaisia tieto- ja neuvontapalveluita puhelimitse numerosta 020202. Palvelusta saa suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja. 020202 puhelinpalvelusta voi kysyä myös esimerkiksi aikatauluja, aukioloaikoja ja reittineuvontaa sekä tehdä hotelli-/pöytävarauksen ja taksitilauksen.

020202 puhelinpalveluun saapuvat puhelut nauhoitetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään 020202 asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus. Puhelutallenteiden säilytyksestä löytyy lisätietoa 020202 tietosuojaselosteelta.

020202 puhelinpalvelun laskutus alkaa kahden sekunnin kuluttua puhelun alkamisesta. Kahden sekunnin kuluessa katkaistuista puheluista ei veloiteta palvelumaksua. Palvelumaksua ei peritä neljän minuutin ylittävältä ajalta. Puhelun yhdistäminen ja tietojen lähettäminen tekstiviestillä sisältyvät puhelun hintaan. Jos puhelu yhdistetään maksulliseen yritys- tai palvelunumeroon, yhdistetyn puhelun ajalta peritään kyseisen numeron voimassa oleva hinta. 020202 Palvelun kautta yhdistetty puhelu laskutetaan erikseen vaikka soittajalla olisi kiinteähintainen puhepaketti operaattorilta.

020202 hintatiedot

Voit tarkistaa hintatiedot täältä.

Palvelun hintatiedot ovat saatavilla myös puhelimitse numerosta 0800 11020202.

B. 020202 Tekstiviestipalvelu

020202 tekstiviestipalvelun kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä.

020202 toimii 020202 tekstiviestipalvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää 020202 tekstiviestipalvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Yhteystietojen haun hinnat tekstiviestillä voit tarkistaa täältä.

C. 020202 Rekisterinumerohaku

020202 rekisterinumerohaku on palvelu, jonka kautta voi hakea ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella. Tiedot ovat saatavissa tekstiviestillä tai soittamalla 020202 puhelinpalveluun. Palvelun tietolähteenä on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvoliikennerekisteri. Haun hinnan voit tarkistaa täältä.

020202 toimii 020202 rekisterinumerohakupalvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

D. 16400 Tekstiviestipalvelut

16400 tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä. 16400 numerosta saa myös ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella. Palvelun hinnan voit tarkistaa täältä.

020202 toimii 16400 tekstiviestipalvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää 16400 tekstiviestipalvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

E. 16505, 16556 JA 17118 Tekstiviestipalvelut

16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä. Palvelun hinnan voit tarkistaa täältä.

020202 toimii 16505, 16556 ja 17118 Tekstiviestipalveluissa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Asiakaspalvelu

020202 asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:

020202 Palvelut Oy
PL 493, 20521 Turku

Sähköposti: palaute@020202.fi
Puhelin: 09 4272 0877 (mpm tai pvm)

Asiakaspalvelupuhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.