Ehdot

020202 Palveluiden käyttöehdot

Evästeet

Tietosuojaseloste

020202 Palveluiden käyttöehdot

Yleistä

Näitä 020202 palveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan alla lueteltuihin 020202 palveluihin:

 • 020202 puhelinpalvelu; 020202 puhelinpalvelusta saa suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja. 020202 Puhelinpalvelusta voi kysyä myös esimerkiksi aikatauluja, aukioloaikoja ja reittineuvontaa sekä tehdä hotelli-/pöytävarauksen ja taksitilauksen;
 • 020202 tekstiviestipalvelu; 020202 Tekstiviestipalvelun kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä;
 • 020202 rekisterinumerohaku; 020202 Rekisterinumerohaku on palvelu, jonka kautta voi hakea ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella;
 • 16400 tekstiviestipalvelu; 16400 Tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä. 16400 numerosta saa myös ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella;
 • 16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalvelut; 16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä.

kukin erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”. 020202 Palvelut tarjoaa 020202 Palvelut Oy (jäljempänä ”020202”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan 020202:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Palveluita käytetään rekisteröitymättä. Osaan Palveluista sovelletaan näissä Käyttöehdoissa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten eritysehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja. Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen, palvelukohtaisten erityisehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

Palveluiden käyttö

020202:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. 020202 pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

020202 tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. 020202 ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti 020202 normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, 020202 pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 020202 ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli 020202 suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei 020202 ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Palvelut ovat maksullisia. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä www.020202.fi verkkosivustolta. 020202 voi muuttaa yksittäisen Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska 020202 palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Tietosuoja

020202 säilyttää asiakkaitaan koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja Tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti; https://www.020202.fi/020202-palveluiden-kayttoehdot/#tietosuojaseloste

Vastuunrajoitus

020202 tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. 020202 ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. 020202 tarjoaa Palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, 020202 ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa 020202:n sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

020202:lla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista www.020202.fi verkkosivujen kautta.

Palveluiden kautta voidaan yhdistää kolmannen osapuolen palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. 020202 ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen palveluista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa 020202:n Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. 020202 ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 020202:n ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Palvelukohtaiset erityisehdot

a. 020202 puhelinpalvelu

020202 puhelinpalvelu tarjoaa suomalaisille erilaisia tieto- ja neuvontapalveluita puhelimitse numerosta 020202. Palvelusta saa suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja. 020202 puhelinpalvelusta voi kysyä myös esimerkiksi aikatauluja, aukioloaikoja ja reittineuvontaa sekä tehdä hotelli-/pöytävarauksen ja taksitilauksen.

020202 puhelinpalveluun saapuvat puhelut nauhoitetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään 020202 asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus. Puhelutallenteiden säilytyksestä löytyy lisätietoa 020202 tietosuojaselosteelta.

020202 puhelinpalvelun laskutus alkaa kahden sekunnin kuluttua puhelun alkamisesta. Kahden sekunnin kuluessa katkaistuista puheluista ei veloiteta palvelumaksua. Palvelumaksua ei peritä neljän minuutin ylittävältä ajalta. Puhelun yhdistäminen ja tietojen lähettäminen tekstiviestillä sisältyvät puhelun hintaan. Jos puhelu yhdistetään maksulliseen yritys- tai palvelunumeroon, yhdistetyn puhelun ajalta peritään kyseisen numeron voimassa oleva hinta. 020202 Palvelun kautta yhdistetty puhelu laskutetaan erikseen vaikka soittajalla olisi kiinteähintainen puhepaketti operaattorilta.

020202 hintatiedot

Voit tarkistaa hintatiedot täältä.

Palvelun hintatiedot ovat saatavilla myös puhelimitse numerosta 0800 11020202.

b. 020202 tekstiviestipalvelu

020202 tekstiviestipalvelun kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä.

020202 toimii 020202 tekstiviestipalvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää 020202 tekstiviestipalvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Yhteystietojen haun hinnat tekstiviestillä voit tarkistaa täältä.

c. 020202 rekisterinumerohaku

020202 rekisterinumerohaku on palvelu, jonka kautta voi hakea ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella. Tiedot ovat saatavissa tekstiviestillä tai soittamalla 020202 puhelinpalveluun. Palvelun tietolähteenä on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvoliikennerekisteri. Haun hinnan voit tarkistaa täältä.

020202 toimii 020202 rekisterinumerohakupalvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

d. 16400 tekstiviestipalvelut

16400 tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä. 16400 numerosta saa myös ajoneuvo- ja rekisteritietoja rekisterinumeron perusteella. Palvelun hinnan voit tarkistaa täältä.

020202 toimii 16400 tekstiviestipalvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää 16400 tekstiviestipalvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

e. 16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalvelut

16505, 16556 ja 17118 tekstiviestipalveluiden kautta voi hakea suomalaisten yksityishenkilöiden, kuntien ja valtion virastojen sekä yritysten nimi-, numero- ja osoitetietoja tekstiviestillä. Palvelun hinnan voit tarkistaa täältä.

020202 toimii 16505, 16556 ja 17118 Tekstiviestipalveluissa lähetettävien tekstiviestien osalta lain sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  020202 säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

f. 020202 Caller mobiiliapplikaatio

020202 Caller mobiiliapplikaation käyttöehdot löytyvät osoitteesta https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/kayttoehdot/

Asiakaspalvelu

020202 asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:

020202 Palvelut Oy
PL 493, 20521 Turku

Sähköposti: palaute@020202.fi
Puhelin: 09 4272 0877 (mpm tai pvm)

Asiakaspalvelupuhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

Evästeet

Evästeiden käyttö 020202 Palvelut Oy:n (”02”) tarjoamissa palveluissa

Keräämme tietoa palveluidemme käytöstä evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Tietoja kerätään käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksista ja seurattavalla sivustolla tekemistä toiminnoista.

1. Mikä on eväste?

Eväste pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän verkkoselaimeen. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle, eikä evästeiden avulla voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa istunnon palvelussa, kun taas pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin, helpon tunnistautumisen palveluun sekä mainonnan kohdentamisen käyttäjän todennäköisten mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Tietoa verkkosivuston kävijöistä kerätään myös JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle ja sivustolla toimiville muille ohjelmistoille. Tietojen keräyksen yhteydessä kullekin kävijälle annetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla peräkkäiset sivulataukset voidaan yhdistää saman kävijän selaimeen ja sivustolle palaaminen voidaan tunnistaa. Tunniste tallennetaan evästeisiin.

2. Mihin käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien verkkoselaimesta ja esim. päätelaitetyypistä. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty mainonta on tarkoituksenmukaisempaa.

Teemme tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä, miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluun, mainonnan tehokuudesta ja vierailevien selainten teknisestä ympäristöstä. Tietojen avulla kykenemme paremmin kohdentamaan palvelun käyttäjille juuri heille mieluista sisältöä, kuten tietoa, tuotteita ja tarjouksia. Luokittelemme käyttäjiä kohderyhmiin selainkäyttäytymisen perusteella, jotta voimme esittää näille kohderyhmille mainontaa ja sisältöä heidän todennäköisten kiinnostuksenkohteiden perusteella.

3. Esimerkkejä sivustoillamme käytettävistä evästeistä

Alla esimerkkiluettelo 02:sen käyttämistä evästetyypeistä ja tietoa siitä miten käyttäjä voi vaikuttaa evästeisiin:

Verkkosivustojen optimointi ja käyttökokemus: Google Tag Manager, Google Analytics ja Hotjar

Palvelukehitys, mainonnan ja liiketoiminnan raportointi: Google Tag Manager, Google Analytics, Youtube Ads, Facebook pixel

4. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä 02:sen verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentamista selaimeen.

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.

Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet, jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet).

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa (”Tietosuojaseloste”) kerrotaan:

Selosteessa kuvataan myös periaatteet ja käytännöt, miten 020202 Palvelut Oy:ssä (jäljempänä ”02”) käsitellään henkilötietoja.

02 noudattaa kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalakia ja lakia sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 (”Tietosuojasäännökset”), henkilötietoja käsitellessään.

Rekisterinpitäjän tiedot

020202 Palvelut Oy (y-tunnus 2303781-8)
PL 493
20521 Turku
Käyntiosoite:
Joukahaisenkatu 1
20520 Turku

Tietosuojavastaava

Jari Puhakka
020202 Palvelut Oy (y-tunnus 2303781-8)
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@fonecta.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Alla on kuvattu henkilörekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja 02 kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

Tilaajatietokanta

02 tilaajatietokanta sisältää 02 yhteystietopalveluissa julkaistavien henkilöiden henkilötietoja. Rekisterin sisältämät perustiedot ovat tilaajan yhteystietoja eli nimi, osoite ja puhelinnumero. Tietoihin saattaa lisäksi olla tilaajan pyynnöstä liitetty tilaajan ammattinimike ja liittymän käyttäjän nimi sekä operaattorin nimi.

Tilaajan halutessa numeronsa tai osoitteensa pois kaikista yhteystietopalveluista tai muutoksia tietojen sisältöön, tulee hänen ottaa yhteyttä omaan teleoperaattoriinsa. Näin päivitetyt tiedot välittyvät kootusti kaikille yhteystietopalveluiden tarjoajille.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tilaajatietojen käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja tietoja käytetään yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.

02 käyttää tilaajatietoja yhteystietopalveluiden ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Tilaajatietoja hyödynnetään 020202 yhteystietopalveluissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tilaajatietokannassa olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Lakisääteinen velvoite on laki Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), 23 luku.

Säännönmukaiset tietolähteet

02 saa tilaajatietoja Suomen Numeropalvelu Oy:n valtakunnallisesta tilaajatietokannasta sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä suoraan rajapinnan kautta puhelun aikana.

Henkilötietojen säilytysaika

Tilaajatietokannan tietoja päivitetään päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään yksi (1) viikko virhetilanteiden varalta. Väestörekisteritietoja ei tallenneta 02 tietojärjestelmiin.

Kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri

02 kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri muodostuu 02 palveluita käyttävistä luonnollisista henkilöistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään 02 palveluihin liittyvien kuluttaja-asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin, sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Sijaintitietoja käytetään asiakkaan sijainnin paikantamiseen taksintilausosoitteen ehdottamiseksi.

Lisäksi käsitellään ajoneuvotietoihin sisältyviä henkilötietoja, kuten rekisterinumeroita sekä omistaja- ja haltijatietoja, palvelun toteuttamiseen ja ajoneuvotietojen tarjoamiseen.

Numeropalveluun, 02 Taksi -palveluun sekä 02 asiakaspalveluun soitetut puhelut tallennetaan osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Tallenteita käytetään numeropalvelun, 02 Taksi -palvelun sekä asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • 02 ja palvelun käyttäjän välillä vallitsevan sopimuksen toteuttaminen ja täytäntöönpano;
 • asiakasviestinnän, perinteisen suoramarkkinoinnin, laskutuksen, palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja suostumus;
 • sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus ja oikeutettu etu;
 • sijaintitiedon osalta käsittelyperuste on suostumus;
 • puhelunauhoitteiden käsittelyn ja rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite;
 • oikeutettu etu ajoneuvotietojen sisältyvien henkilötietojen luovuttamisen osalta.

Käsiteltävät henkilötiedot

02 voi käsitellä kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja.

 • ­nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • 02 palveluiden käyttöön liittyvät tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
 • sijaintitieto (taksintilaukseen liittyen)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään 02 palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Muilta Fonectan konserniyhtiöltä luovutuksena saatuja henkilötietoja voidaan hyödyntää samoihin käyttötarkoituksiin, esim. markkinointiin, myyntiin, talous- ja muuhun hallintoon, asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

Ajoneuvotietojen lähde on Traficom.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan, eli 24 kk viimeisimmästä 02 puhelusta, tekstiviestistä tai 02Taksi tilauksesta. Rekisterinpitäjä voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn perustietoja ja markkinointitietoja lain sallimissa puitteissa. 02 arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Puhelu- ja SMS-tietoja säilytetään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan tai anonymisoidaan. Puhelutallenteita säilytetään neljä kuukautta.

Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn pyynnöstä puhelun aikana suoritettavia palveluita (esim. hotellin varaaminen yms.) varten. Rekisteröity määrittelee itse palveluntarjoajalle luovutettavat henkilötiedot, riippuen suoritettavan palvelun sisällöstä. 02 ei tallenna palvelun varaamista varten tarvittavia tietoja.

Yritystietokanta

02 yritystietokanta sisältää 02 yhteystietopalveluissa julkaistavien yritysten päättäjien ja muiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yritystietoja käytetään yhteystietopalvelun ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yritystietokannassa olevien henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Säännönmukaiset tietolähteet

 02 saa yritystietoja Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietokannasta sekä Fonecta Oy:ltä.

Henkilötietojen säilytysaika

Yritystietokannan tietoja päivitetään päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään yksi (1) viikko virhetilanteiden varalta.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä 02 henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä Fonectan tietosuojavastaavaan:

020202 Palvelut Oy
Tietosuojavastaava
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki
Sähköposti tietosuoja@fonecta.com

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) 02 rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity ja vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio 02 käsittelemistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyynnön voi lähettää lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Fonecta Oy / Tietosuojavastaava
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyynnön sisältö (asiakasrekisteri, tilaajatietokanta, yritystietokanta):

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai henkilökortti)
 • Mitkä tiedot haluat tarkastaa
 • Haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tietyt tiedot tietyltä ajanjaksolta
 • Missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi esittää sähköisellä lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun tarvittavat tiedot sisältävä pyyntö on saapunut 02:lle, vastaamme siihen 30 päivän kuluessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.

Yhteystietopalveluiden osalta tietojen korjaus- ja poistopyynnöt on suositeltavaa tehdä suoraan omalle teleyritykselle, jotta pyynnöt välittyisivät myös muille yhteystietopalveluyrityksille. Teleoperaattorit eivät toimita 02:lle salaisiksi luokiteltuja tai turvakiellon alaisia puhelinnumeroita.

Yritystietokannan osalta tietojen korjaus- ja poistopyynnöt tulee tehdä suoraan joko Patentti- ja Rekisterihallitukselle tai Fonecta Oy:lle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa tietosuojavastaavalle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. 02 markkinointisuostumuksen voi poistaa sähköpostin mukana olevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä palaute@020202.fi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos:

 • ­rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröity voi tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita 02 käsittelee automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Automatisoidut päätökset ja profilointi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa rekisteröityyn vastaavalla tavalla merkittävästi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoturva

02 huolehtii palveluidensa tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia 02 ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi 02 työskentelee jatkuvasti sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi liiketoiminnassaan.

02 palveluihin soitettujen puheluiden sekä 02 asiakaspalvelupuheluiden tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

02 kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaa tietosuoja-asioissa ja työntekijöillä on tiukat ohjeistukset käsitellä kaikkia henkilötietoja Tietosuojasäännösten mukaisesti.

Fonecta-konsernilla, johon 02 kuuluu, on tietosuojasta vastaava henkilö, jolla on kokonaisvastuu henkilötietojen hallinnasta Fonecta-konsernissa. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä Fonectan tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Henkilötietojen jakaminen

02 ei pääsääntöisesti luovuta tai jaa henkilötietoja eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta.

Henkilötietojen jakaminen konserniyhtiöille

02 voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen, informoimalla siitä rekisteröityjä luovutuksen yhteydessä. 02 voi myös jakaa henkilötietoja organisaatiolle, jolle se on myynyt tai siirtänyt, tai aloittanut neuvottelut tällaisen osalta, jonkin liiketoimintansa osan taikka minkä tahansa oikeuden tai velvollisuuden, joka perustuu rekisteröidyn ja 02 väliseen sopimussuhteeseen. Jos siirto tai myynti toteutuu, henkilötiedot vastaanottava organisaatio voi käyttää rekisteröidyn tietoja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti, ellei luovutuksensaaja toisin ilmoita.

Henkilötietojen jakaminen alihankkijoille

02lla on oikeus voi myös käyttää palveluiden tuottamisessa alihankkijoita, esimerkiksi ICT-palveluiden tarjoajia. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos 02 jakaa henkilötietoja alihankkijalle, joka on henkilötietojen käsittelijä, 02 solmii aina käsittelysopimukset henkilötietojen käsittelijän kanssa, jotta henkilötietojen hallinta säilyy ja jotta henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja Tietosuojasäännösten mukaisesti ja turvallisesti.

Henkilötietojen käsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, esim. Yhdysvaltoihin (Google, Facebook ja LinkedIn), 02 varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla tai Privacy Shield -järjestelyllä.

Muutokset

Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. 02 päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa 020202.fi verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin Tietosuojaseloste. 02 voi lisäksi, mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista, ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella.

Viimeisin päivitys: 10.05.2022